• +420 602 732 968

Zapomenout na da� z p��jmu p�i prodeji nemovitosti se V�m nemus� vyplatit!

  Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2019 je třeba podat do čtvrtka 31. ledna 2018 (bez sankce jej lze podat až do 7.2.2019). Poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu (tedy budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) nebo bytovou či nebytovou jednotku, nezapomeňte do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, jsou také povinni podat Daňové přiznání. Pokud Vám ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podáváte dílčí daňové přiznání. Pokud jste všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručíte na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.

  Je pravdou, �e ve v�t�in� p��pad� prod�vaj�c� spl�uj� z�konem stanoven� podm�nky pro osvobozen� od dan� z p��jmu p�i prodeji nemovitosti. Mo�n� pr�v� proto n�kte�� prod�vaj�c� ani netu��, �e by za ur�it�ch podm�nek tento p��jem m�li tak� zahrnout do sv�ho da�ov�ho p�izn�n� a zdanit ho.

  Podm�nky, za jak�ch jste povinni z takov�ho p��jmu zaplatit da� z p��jmu a kdy jste od dan� osvobozeni, jsou pops�ny v � 4 a v � 10 Z�kona o dani z p��jmu. Rozhoduj�c�m faktorem pro to, zda budete p��jem z prodeje danit nebo ne, je doba vlastnictv� nemovitosti, m�sto bydli�t� a vyu�it� prost�edk� z�skan�ch z prodeje.

  Osvobozen� od dan�

  Da� nemus�te platit, pokud doba mezi nabyt�m a prodejem nemovitosti p�esahuje dobu alespo� p�ti let. Pokud jste m�li v prod�van� nemovitosti bydli�t� bezprost�edn� p�ed prodejem, tato lh�ta se zkracuje na 2 roky. V obou p��padech v�ak pro podnikatele plat�, �e nemovitost po celou dobu trv�n� p��slu�n� lh�ty (tedy 2 nebo 5 let) nesm� b�t zahrnuta v obchodn�m majetku.

  V p��pad�, �e poplatn�k v byt� �i dom� p�ed prodejem nebydlel, m��e b�t i tak p��jem osvobozen od dan� z p��jm�. Postupuje se podle � 4, odst. 1, p�sm. b) Z�kon o dani z p��jmu, kter� stanov�, �e p��jem z prodeje nemovitost� je osvobozen, p�es�hne-li doba mezi jeho nabyt�m a prodejem dobu p�ti let. V��e uveden� ustanoven� se pou�ije i nap�. p�i prodeji chaty, gar�e, �in�ovn�ho domu a dal��ch nemovitost�.

  Jak je to p�i prodeji zd�d�n� nemovitosti?

  P�i prodeji nemovitost�, kter� jste nabyli v r�mci d�dictv� po z�staviteli, kter� byl p��buzn�m v �ad� p��m� nebo man�elem �i man�elkou, se p�tilet� doba zkracuje o dobu, po kterou z�stavitel �i z�stavitel� nemovitost prokazateln� vlastnili.

  Jak je to p�i prodeji dru�stevn� bytu?

  V p��pad� p�evodu �lensk�ch pr�v dru�stva nepodl�h� takto nabyt� p��jem dani z p��jmu fyzick�ch osob stejn� jako u bytu v osobn�m vlastnictv� v p��pad�, �e doba mezi nabyt�m �lensk�ch pr�v a jejich p�evodem p�esahuje dobu p�ti let.

  Je�t� v jednom p��pad� v�ak nebudete da� z p��jmu platit. A to pokud podle � 4 odst. 1, p�sm. u) Z�kona o dani z p��jmu do jednoho roku od p�ijet� pen�z z prodeje pou�ijete tuto ��stku na uspokojen� sv�ch bytov�ch pot�eb, nebo pokud jste odpov�daj�c� ��stku vynalo�ili na �e�en� bytov�ch pot�eb v roce p�edch�zej�c�m. P�ijet� pen�z je v�ak pot�eba ozn�mit va�emu finan�n�mu ��adu do konce zda�ovac�ho obdob�, ve kter�m k jej�mu p�ijet� do�lo. V takov�m p��pad� lze uplatnit pouze pom�rnou ��st v�daj� odpov�daj�c� zda�ovan� (neosvobozen�) ��sti p��jmu z prodeje.

  Pojem bydli�t� je definov�n � 2 odst. 4 Z�kona o dani z p��jmu. Bydli�t�m poplatn�ka na �zem� �R se rozum� m�sto, kde m� poplatn�k st�l� byt za okolnost�, z nich� lze usuzovat na jeho �mysl trvale se v tomto byt� zdr�ovat.

  Z�kon o dan�ch z p��jm� bohu�el nevykl�d� pojem �bezprost�edn� p�ed prodejem. Obecn� plat�, �e podm�nka osvobozen� bude spln�na nap�. v p��pad�, kdy� fyzick� osoba prod�vaj�c� byt nebo d�m vyklid�, vyst�huje se z n�ho a prodej bytu zad� realitn� kancel��i, p�i�em� k prodeji dojde a� po n�jak� dob� od vyst�hov�n� se z bytu. Naopak podm�nku �bezprost�edn� nespln� osoba, kter� se rozhodne byt prodat, vyst�huje se z n�ho, ale na n�jakou dobu p�ed prodejem byt pronajme.

  V��e uveden� osvobozen� se nevztahuje na p��jmy

  Z prodeje bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut v obchodn�m majetku pro v�kon podnikatelsk� nebo jin� samostatn� v�d�le�n� �innosti, a to do dvou let od jeho vy�azen� z obchodn�ho majetku.

  Z budouc�ho prodeje rodinn�ho domu, bytu, v�etn� pod�lu na spole�n�ch ��stech domu uskute�n�n�ho v dob� do dvou let od nabyt� a z budouc�ho prodeje rodinn�ho domu, bytu, uskute�n�n�ho v dob� do dvou let od jeho vy�azen� z obchodn�ho majetku, i kdy� kupn� smlouva bude uzav�ena a� po dvou letech od nabyt� nebo po dvou letech od vy�azen� z obchodn�ho majetku.

  Pokud podm�nky pro osvobozen� od dan� z p��jmu nespl�ujete, jste povinni st�tu tento p��jem p�iznat a zdanit. To u�in�te v r�mci ��dn�ho term�nu pro p�izn�n� dan� z p��jmu, tj. do konce b�ezna n�sleduj�c�ho roku.

M�te i Vy platit da� z p��jmu p�i prodeji nemovitosti?

Napi�te mi, zda-li V�m mohu v t�to oblasti n�jak poradit.

Kontakt
 • U Hr�ze 277
 •    Nov� Ji��n
 •    741 01
  • +420 602 732 968
  • 1cmr@seznam.cz
  • http://www.1ceskomoravskarealitni.cz
  Social
  E-book ZDARMA